Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
system [2019/05/24 12:53]
Miroslav Bernát
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-=====Systém===== +
-\\ +
-^ SYSTÉM ^ ^ +
-| **uname** | (**-s**) vypíše jméno jádra, **-r** verzi jádra, **-v** pořadí a datum kompilace jádra, **-p** typ procesoru, **-o** jméno operačního systému, **-n** síťové jméno počítače (nodename), **-a** všechny informace | +
-| **lsb_release** | vypíše LSB (Linux Standard Base) verzi, **-i** distribuci linuxu, **-r** verzi distribuce, **-d** distribuci linuxu a její verzi, **-c** kódové označení distribuční verze, **-s** krátký výpis (bez záhlaví), **-a** všechny informace\\ ''​$ lsb_release -si''​\\ (vypíše název distribuce linuxu) | +
-| **cat /​etc/​*release** / **lsb_release -d** | vypíše distribuci linuxu a její verzi | +
-| **dmidecode** | vypíše informace o použitém hardwaru a biosu, **-s** <​klicove_slovo>​ jen informace o konkrétní položce ze seznamu dostupných klíčových slov\\ ''#​ dmidecode -s system-uuid''​\\ (vypíše ID systému)\\ ''#​ dmidecode -s system-product-name | egrep -i '​virtual|vm|bochs'''​\\ (vypíše, zda jde o virtuální server) | +
-| **lscpu** | vypíše informace o procesoru | +
-| **cat /​proc/​cpuinfo** | vypíše podrobné informace o jednotlivých jádrech procesoru | +
-| **free** | zobrazí celkové množství volné a použité fyzické paměti a swapu v systému, stejně jako vyrovnávací paměti používané jádrem v kB (údaje z ///​proc/​meminfo//​),​ **-m** v MB, **-t** souhrn | +
-| **nmon** | zobrazí podrobné statistické informace o CPU, paměti, síti, discích, jádru, souborových systémech, NFS a hlavních procesech (výpis se mění podle aktuálního stavu) | +
-| **ulimit** | vypíše či nastaví daný limit pro užívání zdrojů systému (implicitně použije volbu „-f“), **-a** vypíše všechny nastavené limity, **-H** nastaví „tvrdý“ limit, **-S** nastaví „měkký“ limit, **-f** <​limit>​ max. velikost vytvářeného souboru v MB, **-n** <​limit>​ max. počet otevřených souborů, **-t** <​limit>​ max. čas procesoru v sekundách, **-u** <​limit>​ max. počet procesů na jednoho uživatele; (trvalé nastavení se provede v ///​etc/​security/​limits.conf//​) | +
-| **chroot** <​korenovy_adresar>​ | změní kořen souborového systému na nový, daný parametrem, a spustí nový shell (vhodné při práci v záchranném režimu z externího média)\\ ''#​ chroot /​mnt/​sysimage''​\\ (připojí se přímo na pevný disk s původní instalací, odkud je možné opravit poškozený systém) | +
-| **setup** | spustí nástroj pro konfiguraci systému | +
-| **cal** ((<​MM>​) <​RRRR>​) | zobrazí kalendář (aktuální měsíc či zadaný měsíc v roce nebo celý rok), **-m** týden začíná pondělím, **-y** celý aktuální rok, **-j** pořadový den v roce\\ ''​$ cal 12 2005''​ | +
-| **date** (<​MMDDhhmmRR>​)\\ \\ \\ \\ **date +**<​format>​\\ \\ \\ \\ **date -d @**<​pocet_sekund>​ | vypíše či nastaví aktuální datum a čas systému\\ ''#​ date 0321120098''​\\ ''​$ TZ='​America/​New_York'​ date''​\\ (vypíše aktuální datum a čas v zadaném časovém pásmu)\\ vypíše datum v daném formátu, např. **%H** zobrazí hodinu ve dvojciferném 24hodinovém formátu, **%M** minutu ve dvojciferném formátu, **%S** sekundu ve dvojciferném formátu, **%d** den v měsíci ve dvojciferném formátu, **%m** měsíc ve dvojciferném formátu, **%Y** rok ve čtyřciferném formátu\\ ''​$ date +%H:​%M_%d.%m_%Y''​\\ převede čas uvedený v sekundách od 1. 1. 1970 do čitelného formátu\\ ''​$ date -d @123456''​ | +
-| **timedatectl**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7)\\ **timedatectl set-time** <​RRRR-MM-DD hh:​mm:​ss>​\\ **timedatectl list-timezones**\\ **timedatectl set-timezone** <​casove_pasmo>​ | vypíše aktuální datum a čas systému\\ \\ nastaví aktuální datum a čas systému\\ vypíše seznam všech dostupných časových pásem\\ nastaví časové pásmo | +
-| **ntpdate** <​server>​ | nastaví datum a čas systému podle zadaného NTP serveru; (trvalé nastavení se provede v ///​etc/​ntp.conf//​)\\ ''#​ ntpdate tak.cesnet.cz''​ | +
-| **hwclock** | **-r** vypíše hardwarové datum a čas, **-s** nastaví systémový čas podle hardwarového,​ **-w** nastaví hardwarový čas podle systémového,​ **--set –date=**<​RRMMDD hh:​mm:​ss>​ nastaví hardwarový čas na danou hodnotu\\ ''#​ hwclock --set --date='​780321 22:​06:​56'''​ | +
-| **uptime** | vypíše systémový čas, čas od posledního spuštění počítače,​ počet přihlášených uživatelů a průměrné zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut | +
-| **who -b** | vypíše čas posledního spuštění systému | +
-| **cat /​var/​log/​messages** | vypíše globální systémové zprávy, včetně zpráv, které jsou zaznamenány během spuštění systému | +
-| **cat /​var/​log/​secure** | vypíše zprávy související s oprávněními pro ověřování a autorizaci | +
-| **journalctl**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | vypíše všechny systémové logy shromážděné journal démonem, **-b** od posledního rebootu, **-S** / **-U** <​YYYY-MM-DD (HH:​mm:​ss)>​ od nebo do určité doby, **-n** (<n>) posledních //n// záznamů (implicitně 10), **-f** průběžně zobrazí nově příchozí záznamy, **-k** pouze zprávy jádra, **-u** <​jednotka>​ pro zadanou systemd jednotku (službu), **-p** <​priorita>​ zprávy zadané nebo vyšší priority, **-r** opačný výstup (nejprve se zobrazí nejnovější záznamy)\\ ''#​ journalctl -b -p err''​\\ ''#​ journalctl -u httpd.service -S yesterday''​ | +
-| **dmesg** | vypíše zprávy z vyrovnávací paměti jádra, především o hardwarových zařízeních,​ která jádro detekuje během bootovacího procesu (údaje z ///​var/​log/​dmesg//​),​ **-e** zobrazí datum a čas, **-L** barevně zvýrazní důležité zprávy\\ ''​$ dmesg | grep usb''​ | +
-| **sysctl** <​parametr>​ | vypíše daný parametr jádra a jeho aktuální hodnotu, **-a** vypíše všechny parametry jádra a jejich aktuální hodnoty, **-w** <​parametr>​=<​hodnota>​ nastaví parametry jádra za běhu; (dostupné parametry se nachází v ///​proc/​sys//,​ trvalé nastavení se provede v ///​etc/​sysctl.conf//​),​ **-p** synchronizuje údaje z ///​etc/​sysctl.conf//​ s jádrem\\ ''#​ sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1''​\\ (ignoruje požadavek na ping)\\ ''#​ sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1''​\\ (povolí IP forwarding) | +
-| **cat /​etc/​grub.conf** (**lilo.conf**) | vypíše nastavení zaváděcího (bootovacího) programu pro spuštění OS | +
-| **cat /​etc/​default/​grub**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7 – GRUB 2) | vypíše nastavení zaváděcího (bootovacího) programu pro spuštění OS, související skripty se nachází v ///​etc/​grub.d//​ | +
-| **grub-install** <​zarizeni>​ | instaluje grub na dané zařízení\\ ''#​ grub-install /​dev/​sda''​ | +
-| **mkinitrd** <​obraz_RAM_disku>​ <​verze_jadra>​ | vytvoří prvotní obraz RAM disku obsahující základní moduly potřebné k připojení souborového systému „/“ (teprve potom je možné zavést moduly obsažené v ///​lib/​modules/<​verze_jadra>//​),​ **--with=**<​modul>​ přidá daný modul do obrazu RAM disku, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ mkinitrd /​boot/​initrd-$(uname -r).img $(uname -r)''​\\ (obnoví obraz RAM disku; nutné např. pokud byl SS ext2 změněn na ext3)\\ ''#​ mkinitrd --with=raid1 /​boot/​initrd-raid1-$(uname -r).img $(uname -r)''​\\ (nový obraz RAM disku s daným modulem je třeba doplnit do ///​boot/​grub/​grub.conf//​ jako nový odstavec – tzn. zkopírovat předchozí část od řádku „title...“ po „initrd...“ a v posledním řádku upravit nový název obrazu; při startu systému je pak možné zvolit, aby naběhl s tímto obrazem) | +
-| **lsmod** | vypíše aktuální moduly (ovladače) zavedené v jádru (údaje z ///​proc/​modules//​) | +
-| **modinfo** <​modul>​ | vypíše informace o daném modulu, **-d** stručný popis | +
-| **insmod** <​modul>​ | přidá modul do jádra, pokud nevyžaduje další závislosti | +
-| **rmmod** <​modul>​ | odstraní modul z jádra, pokud nevyžaduje další závislosti,​ **-v** podrobný výpis | +
-| **depmod** (**-a**) / **depmod** <​modul>​ | vytvoří seznam závislostí všech/​zadaných modulů v ///​lib/​modules/<​verze_jadra>/​modules.dep//​ | +
-| **modprobe** <​modul>​ | přidá modul do jádra včetně jeho závislostí,​ **-r** odstraní modul, **-v** podrobný výpis\\ ''#​ modprobe usbnet''​ | +
-| **runlevel** / **who -r** | vypíše předchozí a aktuální úroveň běhu systému / vypíše aktuální úroveň běhu systému a čas jejího spuštění | +
-| **systemctl list-units --type target**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | vypíše aktuální úroveň běhu systému (aktivní „target units“) | +
-| **init** / **telinit** <​runlevel>​ | změní úroveň běhu systému, **0** vypnutí systému, **1** jednouživatelský režim bez sítě,\\ **2** víceuživatelský režim bez sítě, **3** víceuživatelský režim s připojením k síti, **4** nevyužito, **5** úroveň 3 + GUI, **6** restart systému; konfiguračním souborem procesu init je ///​etc/​inittab//,​ dojde-li k úpravě souboru, jeho opětovné načtení vyvolá příkaz „init q“\\ ''#​ init 5''​ | +
-| **systemctl isolate <​runlevel>​.target**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | změní úroveň běhu systému (aktuální „target unit“), **runlevel0.target** / **poweroff.target** vypnutí systému, **runlevel1.target** / **rescue.target** jednouživatelský režim bez sítě, **runlevel2.target** / **multi-user.target** víceuživatelský režim s připojením k síti, **runlevel3.target** / **multi-user.target** víceuživatelský režim s připojením k síti, **runlevel4.target** / **multi-user.target** víceuživatelský režim s připojením k síti, **runlevel5.target** / **graphical.target** víceuživatelský režim s připojením k síti + GUI, **runlevel6.target** / **reboot.target** restart systému\\ ''#​ systemctl isolate multi-user.target''​\\ ''#​ systemctl isolate runlevel5.target''​ | +
-| **systemctl rescue**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | změní úroveň běhu systému na jednouživatelský režim bez sítě, připojí všechny lokální souborové systémy a spustí důležité systémové služby | +
-| **systemctl emergency**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | změní úroveň běhu systému na jednouživatelský režim bez sítě, připojí pouze kořenový souborový systém ke čtení a spustí nejdůležitější systémové služby (používá se v případech,​ kdy nelze spustit rescue režim) | +
-| **systemctl get-default**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | vypíše výchozí úroveň běhu systému (výchozí „target unit“) | +
-| **systemctl set-default <​runlevel>​.target**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | změní výchozí úroveň běhu systému (výchozí „target unit“)\\ ''#​ systemctl set-default graphical.target''​ | +
-| **reboot** / **init 6** | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a restartuje OS | +
-| **systemctl reboot**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a restartuje OS | +
-| **halt** / **init 0** | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor (pohotovostní režim) | +
-| **systemctl halt**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor (pohotovostní režim) | +
-| **poweroff** | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a vypne OS | +
-| **systemctl poweroff**\\ (platí pro Red Hat Enterprise Linux 7) | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a vypne OS | +
-| **shutdown** | ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor, **-h** <cas> vypne OS, **-r** <cas> restartuje OS, **-c** zruší běžící či načasovaný shutdown, **-k** <cas> falešný shutdown, pošle pouze varování uživatelům a znemožní nová přihlášení do systému\\ ''#​ shutdown -h now''​ / ''​shutdown -h 22:​00''​\\ (vypne ihned / v daný čas)\\ ''#​ shutdown -r +30 "quick reboot"''​\\ (restartuje za 30 min. + upozornění) | +
-| **startx** | spustí systém X window | +
-| **xterm** | spustí terminál v systému X window, **-e** <​prikaz>​ určí příkaz, který se má v daném terminálu spustit\\ ''#​ xterm -e "tail -f /​var/​log/​secure"​ &''​ | +
-| **tty** | vypíše jméno terminálu přihlášeného uživatele | +
-| **stty** (<​parametr>​) | vypíše či změní nastavení terminálu přihlášeného uživatele, **-a** vypíše současné nastavení v čitelném formátu | +
-| **set** | vypíše všechny aktuální proměnné (globální + lokální) a funkce, **-x** pokud se vyskytuje na začátku skriptu, spustí ho v debug režimu (totéž jako ''​$ bash -x skript.sh''​ ) | +
-| **set -o**\\ **set** **-**/​**+****o** <​volba>​ | vypíše aktuální nastavení voleb shellu\\ změní nastavení voleb shellu, „**-**“ volbu nastaví, „**+**“ zruší\\ ''​$ set -o vi''​\\ (nastaví shellu prostředí editoru „vi“) | +
-| **unset** <​promenna>​ | odstraní danou proměnnou, **-f** <​funkce>​ definici funkce\\ ''​$ unset x''​ | +
-| **printenv** (<​promenna>​) | vypíše všechny či zadané globální proměnné a jejich hodnoty | +
-| **env** (<​promenna=hodnota>​ <​prikaz>​) | spustí proces v prostředí dočasně změněném vlastním nastavením proměnných,​ které se do aktuálního prostředí buď přidávají nebo se z něj odebírají;​ bez parametru vypíše všechny globální proměnné a jejich hodnoty (obdoba příkazu „printenv“),​ **-u** <​promenna>​ odebere proměnnou, **-i** odebere všechny proměnné (načte se prázdné prostředí) | +
-| **export**\\ **export** <​promenna(=hodnota)>​ | vypíše seznam všech exportovaných proměnných\\ exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezení; lokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v //​~/​.bash_profile//,​ globální proměnná v ///​etc/​profile//​\\ ''​$ export x''​ / ''​export x=y''​ | +
-| **echo** (<​text>​ / $<​promenna>​) | zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, **-n** potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)\\ ''​$ echo -n '​Zadejte pozadovanou akci: '''​ | +
-| **printf** <​format>​ (<​argument>​) | zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: **%s** řetězec, **%d** dekadické celé číslo, **%%** %, **\n** nový řádek, **\t** tabulátor\\ ''​$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME''​\\ ''​$ printf "​%s\t%s\t%s\n"​ Nakup Prodej Zisk''​\\ ''​$ for i in $(seq 1 10); do printf "​%03d\n"​ "​$i";​ done''​\\ (vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou) | +
-| **eval** <​argument>​ | sloučí dané argumenty a spustí je jako příkaz shellu\\ ''​$ user=david; eval cd ~$user''​ | +
-| **xargs** (<​prikaz>​) | čte a poté rozdělí větší množství argumentů ze STDIN na menší části tak, aby je bylo možné přiřadit následujícímu příkazu, jenž bude vykonán (příkazům totiž nelze přiřadit neomezený počet argumentů),​ **-0** mezera, apostrof, uvozovky či obrácené lomítko ve jméně souboru nemají řídící význam (tuto volbu však musí podporovat i příkaz poskytující vstup pro „xargs“),​ **-t** příkaz se před provedením vypíše na STDERR\\ ''#​ find . -name core -print0 | xargs -0 -t rm''​\\ ''#​ find / -user tom | xargs -t rm -Rf''​\\ ''​$ find . -type d | xargs chmod 750''​\\ ''​$ find . -atime -1 -type f | xargs ls -lutr | tail -1''​ | +
-| **expr** <​vyraz>​ | vyhodnotí matematické a jiné výrazy; jednotlivé parametry se oddělují mezerami a speciální znaky musí být potlačeny před expanzí shellu\\ ''​$ expr 7 + 3''​\\ ''​$ expr "​("​ 6 - 3 "​)"​ "​*"​ 10''​\\ ''​$ expr length ABCD''​ | +
-| **bc** (<​soubor>​) | vyhodnotí matematické a jiné výrazy ze zadaného souboru; bez parametru pracuje interaktivně | +
-| **seq** <​specifikace>​ | vypíše posloupnost čísel (po jednom na každý řádek) definovaných horní a případně i dolní mezí nebo inkrementem,​ **-f** <​format>​ v daném formátu, **-s** <​retezec> ​ vloží mezi číslice místo nového řádku daný řetězec, **-w** zarovná řádek dosazením nuly před 1ciferné číslo\\ ''​$ seq 2 5''​\\ (definovaná dolní i horní mez)\\ ''​$ seq 1 .2 3''​\\ (definovaná dolní i horní mez včetně inkrementu)\\ ''​$ seq -w 15''​\\ (číslice 01–15)\\ ''​$ seq -s ':'​ 10''​\\ (číslice 1–10 oddělené znakem „:“)\\ ''​$ seq -f '​***%g***'​ 3''​\\ (číslice 1–3 mezi třemi hvězdičkami)\\ ''​$ for i in $(seq 1 100); do expr $i "​*"​ $i; done''​\\ (vypíše druhou mocninu čísel 1–100, každou na zvláštní řádek) | +
-| **yes** (<​retezec>​) | opakovaně vypisuje „y“ či zadaný řetězec (po jednom na každý řádek) | +
-| **time** <​prikaz>​ | měří čas vykonání daného příkazu\\ ''​$ time wget google.com''​ | +
-| **alias**\\ **alias** <​vlastni_prikaz>​=<​prikaz>​ | vypíše všechny stávající aliasy\\ vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v //​~/​.bashrc//​)\\ ''​$ alias nopaste='​curl -F file=@- nopaste.com/​a'''​ | +
-| **unalias** <​vlastni_prikaz>​ | zruší daný alias, **-a** odstraní všechny aliasy | +
-| **script** <​soubor>​ | zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, **-a** přidá výstup na konec existujícího souboru, **-c** <​prikaz>​ zapíše jen výstup daného příkazu, **ctrl**+**d** ukončí program | +
-| **history** <n> | vypíše historii posledních //n// příkazů, **-c** smaže historii | +
-| **fc** (<n> / <n m>) | edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, **-e** <​editor>​ zvolí editor, **-l** vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, **-r** vypíše seznam v opačném pořadí, **-s** provede poslední (daný) příkaz z historie\\ ''​$ fc -l -20 | grep cat''​\\ (vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)\\ ''​$ fc -l 210 250''​\\ (vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)\\ ''​$ fc -s''​ / ''​fc !!''​\\ (provede předchozí příkaz)\\ ''​$ fc -s 560''​ / ''​fc !560''​\\ (provede daný příkaz) | +
-| **clear** | smaže obsah obrazovky terminálu | +
-| **reset** | smaže obsah terminálu a nastaví výchozí hodnoty | +
-| **exit** / **ctrl**+**d** | ukončí shell (odhlásí uživatele) | +
-| **logout** | odhlásí uživatele z přihlašovacího shellu | +
-| **setenforce** <​rezim>​ | nastaví režim SELinuxu, je-li povolen (**0** = tolerantní (permissive) – bezpečnostní politika není aplikována,​ pouze se případné varovné zprávy zapisují do ///​var/​log/​messages//,​ **1** = vynucující (enforcing) – bezpečnostní politika definující přístup k souborům je uplatněna; trvalé nastavení se provede v ///​etc/​selinux/​config//​) | +
-| **getenforce** | vypíše aktuální režim SELinuxu ("​enforcing",​ "​permissive",​ či "​disabled"​) | +
-| **sestatus** | vypíše aktuální stav SELinuxu, jeho režim a použitou politiku, **-v** podrobný výpis na základě údajů v ///​etc/​sestatus.conf//​ | +
-| **chcon** <​kontext>​ <​soubor>​ | změní bezpečnostní kontext souboru v rámci SELinuxu (bezpečnostní kontext se skládá z 5 částí oddělených dvojtečkou – uživatel:​role:​typ:​citlivost:​kategorie,​ přičemž poslední 2 nemusí být v systému definovány;​ při kopírování se kontext souboru změní podle nového, nadřazeného adresáře, při přesunu se původní kontext souboru zachová), **-u** <​uzivatel>​ pro daného uživatele (používá se "​root"​ pro roota, "​user_u"​ pro ostatní uživatele a "​system_u"​ pro procesy), **-r** <​role>​ pro danou roli (definuje účel daného souboru, procesu nebo uživatele; používá se "​object_r"​ pro soubory a "​system_r"​ pro procesy a uživatele),​ **-t** <typ> pro daný typ (definuje, které typy procesů mají přístup ke konkrétním typům souborů; "​unconfined_t"​ znamená, že nespadá pod politiku SELinuxu), **--reference** <​zdrojovy_soubor>​ nastaví souboru bezpečnostní kontext podle zdrojového souboru, **-R** rekurzivně,​ **-v** podrobný výpis\\ ''#​ chcon --reference /​etc/​hosts.allow /​etc/​hosts.deny''​ | +
-| **restorecon** <​soubor>​ | nastaví souboru původní bezpečnostní kontext v rámci SELinuxu, **-R** rekurzivně,​ **-v** podrobný výpis\\ ''#​ restorecon /​root/​*''​ |+
Poslední úprava: 2019/05/24 12:53 autor: Miroslav Bernát

počet návštěv: