Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sit-a-komunikace

Síť a komunikace


SÍŤ A KOMUNIKACE
hostname
hostname <jmeno_pocitace>
vypíše jméno počítače, -I všechny IP adresy počítače, -d jméno DNS domény, -y jméno NIS domény
nastaví jméno počítače (trvalé nastavení se provede v /etc/sysconfig/network)
hostnamectl --transient
(platí od RHEL 7)
hostnamectl set-hostname <jmeno_pocitace>
(platí od RHEL 7)
vypíše jméno počítače

nastaví trvalé jméno počítače (upraví /etc/hostname), --transient nastaví dočasné jméno počítače
hostnamectl (status)
(platí od RHEL 7)
vypíše trvalé, případně dočasné jméno počítače, typ hardwaru, ID počítače, boot ID, jméno operačního systému, jméno a verzi jádra a architekturu procesoru
domainname
domainname <nisdomena>
vypíše jméno NIS domény, -I všechny IP adresy počítače, -d jméno DNS domény
nastaví jméno NIS domény (trvalé nastavení se provede v /etc/sysconfig/network)
hostid vypíše číselný identifikátor systému
cat /etc/services vypíše známé síťové služby včetně jejich protokolu a čísla portu
cat /etc/protocols vypíše známé síťové protokoly
cat /etc/resolv.conf vypíše seznam dostupných DNS serverů pro překlad doménových jmen na IP adresy
cat /etc/hosts vypíše seznam IP adres a k nim přiřazených jmen vzdálených počítačů, případné jejich aliasů, se kterými se lokální systém spojuje jinak než prostřednictvím DNS či NIS
host <IP_adresa / jmeno_pocitace> vypíše jméno nebo IP adresu vzdáleného počítače, -a všechny dostupné informace
$ host fedora.com
nslookup <IP_adresa / jmeno_pocitace> vypíše IP adresu dostupného DNS serveru a jméno nebo IP adresu vzdáleného počítače; podle použitých voleb zobrazí další DNS záznamy; bez argumentu pracuje interaktivně
dig <jmeno_pocitace> vypíše IP adresu vzdáleného počítače a dostupného DNS serveru, -x <IP_adresa> vypíše jméno vzdáleného počítače; podle použitých voleb zobrazí další DNS záznamy
whois <jmeno_domeny> zobrazí informace o registraci internetové domény
$ whois redhat.com
ping <IP_adresa / jmeno_pocitace> zjistí dostupnost počítače v síti, -c <n> určí počet pokusů o spojení, -i <n> určí interval mezi jednotlivými pokusy v řádu sekund (implicitně 1 s)
$ ping -c 5 google.com
route / netstat -r
route <volba> (<parametr>) (<cil>) (<volba>) (<parametr>)
zobrazí směrovací tabulku jádra
-n vypíše IP adresy, add přidá statickou trasu, del odstraní statickou trasu, -net definuje jako cíl síť, -host definuje jako cíl počítač, netmask definuje masku sítě, gw definuje gateway, dev definuje síťovou kartu; (trvalé nastavení se provede v /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth*)
# route add -host 95.139.140.42 gw 89.229.34.178
(přidá trasu pro daný počítač)
# route add default gw 192.168.122.255
(nastaví gateway na danou IP adresu)
# route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
(přidá trasu pro danou síť a určí síťovou kartu)
traceroute <IP_adresa / jmeno_pocitace> vypíše cestu po síti k vzdálenému počítači, -m <n> určí max. počet skoků – max. hodnotu „time-to-live“ (implicitně 30), -n vypíše IP adresy, -w <n> určí interval, po který bude čekat na odpověď v řádu sekund (implicitně 5 s)
$ traceroute yahoo.com
tracepath <IP_adresa / jmeno_pocitace> vypíše cestu po síti k vzdálenému počítači, -m <n> určí max. počet skoků – max. hodnotu „time-to-live“ (implicitně 30), -n vypíše IP adresy, -b vypíše jména počítačů i jejich IP adresy
mtr <IP_adresa / jmeno_pocitace> vypíše interaktivě cestu po síti k vzdálenému počítači (informace o paketech se mění podle aktuálního stavu), -m <n> určí max. počet skoků – max. hodnotu „time-to-live“ (implicitně 30), -n vypíše IP adresy
whatmask <netmask / IP/netmask> vypíše počet použitelných IP adres v dané síti
$ whatmask /24 / 192.168.165.23/24
ethtool <zarizeni>
ethtool -s <zarizeni> <volba>
vypíše nastavení síťové karty
nastaví síťovou kartu; volba např. duplex half či full, speed 10, 100, či 1000
# ethtool -s eth0 duplex full speed 100
(nastaví plný provoz a rychlost 100 Mb/s)
ip (<volba>) <objekt> <prikaz> (<parametr>) zobrazí či nastaví síťové parametry, -s zobrazí statistiku zatížení síťového rozhraní
$ ip link show
(vypíše vlastnosti všech či zadaných síťových rozhraní – jejich stav, MAC adresu a další síťové parametry)
$ ip -s link show enp3s0
(zobrazí počet přijatých, odeslaných, chybných a zahozených paketů pro dané síťové rozhraní)
$ ip addr show
(vypíše vlastnosti všech či zadaných síťových rozhraní – jejich stav, MAC adresu, IP adresu, masku sítě a další síťové parametry)
# ip addr add 192.168.0.100/24 dev eth0
(přidělí síťové kartě další IP adresu)
# ip addr del 192.168.0.100/24 dev eth0
(odstraní IP adresu ze síťové karty)
# ip route show
(zobrazí směrovací tabulku)
ifconfig (<zarizeni>)

ifconfig <zarizeni> (<adresa>) <volba>
vypíše vlastnosti všech aktivních či zadaných síťových rozhraní – jejich stav, MAC adresu, IP adresu, masku sítě a další síťové parametry, -a vypíše i neaktivní síťová rozhraní
nastaví vlastnosti daných síťových rozhraní, volby např. up, down, hw ether <MAC_adresa>, netmask <maska_site>; (trvalé nastavení se provede v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*)
# ifconfig eth0 up/down
(aktivuje/deaktivuje síťovou kartu)
# ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
(nastaví síťové kartě statickou IP adresu a masku sítě)
# ifconfig eth0 hw ether 00:11:09:D6:DC:3C
(nastaví síťové kartě danou MAC adresu)
ifup <zarizeni> aktivuje síťovou kartu
# ifup eth0
ifdown <zarizeni> deaktivuje síťovou kartu
# ifdown eth1
iwconfig <zarizeni>
iwconfig <zarizeni> <volba>
vypíše vlastnosti bezdrátového síťového rozhraní
nastaví vlastnosti bezdrátového síťového rozhraní, essid <jmeno_site> jméno sítě, ap <AP_adresa> adresa přípojného bodu, mode <rezim> režim karty („Managed“ = klient, „Master“ = access point), key <klic> šifrovaný přenos
# iwconfig eth1 essid AP_profik ap 00:60:1D:01:23:45 key 0123-4567-89 mode Managed
iwlist <zarizeni> <volba> zjistí dostupné informace o bezdrátové síti před její konfigurací, scan vypíše dostupné sítě včetně adresy AP, frekvence, režimu, šifrování a kvality
nmcli (<objekt> <prikaz> (<argument>)) spravuje NetworkManager (vytváří, maže, zobrazuje, edituje, aktivuje a deaktivuje síťové profily, spravuje a zobrazuje stav síťových zařízení); profil (connection) = kolekce nastavení, která lze konfigurovat pro dané zařízení, přičemž každý profil má jméno nebo ID, které jej identifikuje
$ nmcli dev status
(zobrazí stav zařízení)
$ nmcli dev show enp3s0
(zobrazí nastavení pro dané zařízení)
$ nmcli con show
(zobrazí všechny profily)
$ nmcli con show --active
(zobrazí pouze aktivní profily)
$ nmcli con show enp3s0
(zobrazí všechna nastavení pro daný profil)
# nmcli con add con-name static ifname enp3s0 type ethernet ipv4.method manual ipv4.address 192.168.15.105/24 ipv4.gateway 192.168.15.1 ipv4.dns 192.168.15.1
(vytvoří nový profil „static“ s danou IP adresou, maskou sítě, výchozí gateway a DNS)
# nmcli con mod static +ipv4.address 192.168.15.106/24
(upraví profil přidáním další IP adresy)
# nmcli con mod static +ipv4.routes 192.168.15.0/24 10.10.10.1
(upraví profil přidáním statické trasy)
# nmcli con up static
(aktivuje profil)
# nmcli con mod static connection.id primary
(přejmenuje profil na „primary“)
# nmcli con mod enp3s0 autoconnect no
(zakáže automatické spuštění původního profilu při startu systému)
# nmcli con reload
(načte změny v konfiguračních souborech)
# nmcli con del enp3s0
(odstraní profil „enp3s0“)
# nmcli dev connect/disconnect enp3s0
(připojí/odpojí zařízení "enp3s0")
$ nmcli radio wifi (on/off)
(zobrazí stav / povolí / zakáže wifi připojení)
$ nmcli dev wifi list
(zobrazí seznam dostupných přístupových bodů)
$ nmcli dev wifi connect <SSID>
(připojí se k síti Wi-Fi určené daným SSID)
tcpdump zobrazí veškerý síťový provoz, -i <zarizeni> na daném rozhraní (implicitně první v pořadí), port <port> na daném portu, tcp/udp/icmp pro daný protokol, host <pocitac> mezi daným počítačem, ether host <MAC_adresa> mezi danou MAC adresou, -n vypíše IP adresy, -v podrobný výpis
# tcpdump -i eth0 -nv port 22
# tcpdump -nv ether host 00:02:3F:09:FA:F1
ifstat (<zarizeni>) zobrazí statistiku zatížení sítě – velikost přijatých a odeslaných dat na všech či daných síťových rozhraních
iftop zobrazí interaktivním způsobem statistiku zatížení sítě – zdrojovou a cílovou adresu, velikost přijatých a odeslaných dat a celkový souhrn (informace se mění podle aktuálního stavu), -i <zarizeni> určí síťové rozhraní (implicitně první v pořadí), interaktivní volba n vypíše IP adresy, p zobrazí porty, S zdrojový port, D cílový port, N službu poslouchající na cílovém portu, q ukončí program
netstat / ss vypíše všechna dostupná síťová připojení, včetně portu, protokolu a IP adresy, -a všechna současná připojení, -l pouze naslouchající porty, -t jen TCP porty (s volbou „-a“ nebo „-l“), -u jen UDP porty (s volbou „-a“ nebo „-l“), -e uživatele a i-uzly, -n IP adresy, -p PID a jméno programu využívajícího daný port, -i tabulku síťových rozhraní, -r směrovací tabulku jádra, -s celkovou statistiku sítě pro každý protokol
$ ports="echo discard systat daytime netstat chargen finger nntp"; echo="7"; discard="9"; systat="11"; daytime="13"; netstat="15"; chargen="19"; finger="79"; nntp="119"; for port in $ports; do open_ports=$(netstat -an | awk 'NR>2{print $4}' | egrep ":${!port}[ ]"); if [[ -n "$open_ports" ]]; then echo "${port} --> YES"; else echo "${port} --> NO"; fi; done
(zobrazí názvy daných procesů a zda jsou jejich standardní porty otevřené)
nmap (<sken> <volba>) <cil> zkoumá dostupnost portů vzdáleného počítače s cílem identifikovat běžící služby, případně typ operačního systému; typ skenu může být -sS (TCP SYN scan – nejpoužívanější, nedojde k úplnému navázání spojení, je odeslán paket SYN a přijat SYN/ACK – port otevřen nebo RST – port zavřen), -sA (TCP ACK scan, mapuje pravidla firewallu, jsou-li porty filtrované, jde o stavový firewall), -sU (UDP scan), -sP (ping scan, pouze zjistí dostupnost počítače, v lokální síti i jeho MAC adresu); -sV vypíše program, který daná služba využívá, -p <port> specifikuje porty, -O identifikuje OS, -PN nevysílá ping (vhodné, je-li firewallem zakázán), -D <IP_adresa> tzv. „decoy“, sloužící k oklamání cíle, -iL <soubor> čte cíl ze souboru, -v podrobný výpis
$ nmap root.cz
$ nmap -sP 10.0.0.0/24
# nmap -sA -v 147.229.28.4
# nmap -sS -sV -v 147.229.28.4 > scan.txt
# nmap -sS -PN -p 1-65000 192.168.0.247
# nmap -sS -sU -iL seznam_pc
# nmap -sS -O -D 192.168.0.1,192.168.0.2 192.168.0.3
(TCP SYN port scan s detekcí OS cíle 192.168.0.3, předstíraný z předchozích IP adres)
service iptables start / stop / status spustí / zastaví firewall či vypíše jeho nastavení
service iptables save uloží nově vytvořená pravidla firewallu do /etc/sysconfig/iptables, aby byla zachována i po restartu systému
iptables-save exportuje nastavená (i ještě neuložená) pravidla firewallu z paměti na STDOUT
# iptables-save > iprules
(uloží nová pravidla firewallu do daného souboru)
iptables-restore importuje pravidla firewallu ze STDIN do paměti
# iptables-restore < iprules
(načte pravidla firewallu z daného souboru)
iptables (-t <tabulka>) <volba> <retezec> <specifikace> <cil> nastaví pravidla firewallu v síti; k filtrování paketů slouží tabulka „filter“ (implicitní), jež obsahuje vestavěné řetězce „INPUT“ pro příchozí pakety, „OUTPUT“ pro odchozí pakety a „FORWARD“ k přesměrování paketů mezi sítěmi, pro překlad IP adres neveřejné sítě či přesměrování portů slouží tabulka „nat“ s řetězci „PREROUTING“ pro příchozí pakety, „OUTPUT“ pro úpravu paketů a „POSTROUTING“ pro odchozí pakety, tabulka „mangle“ obsahuje všechny uvedené řetězce, využívá se však zřídka; aby firewall fungoval správně, záleží na pořadí stanovených pravidel, jejichž výčet se nachází v /etc/sysconfig/iptables; volba -I (<n>) přidá pravidlo na začátek výčtu daného řetězce či na uvedenou pozici, -A přidá pravidlo na konec výčtu daného řetězce, -D (<n>) zruší dané pravidlo, -L vypíše nastavená pravidla daného řetězce, jinak všechna; s volbou -n zobrazí IP adresy a porty v číselném formátu, s volbou -v vypíše počet paketů a bytů u každého pravidla včetně protokolu a rozhraní, s volbou --line-numbers čísluje pravidla daného řetězce (vhodné pro další použití s volbou „-I“ či „-D“), -F zruší nastavená pravidla daného řetězce, jinak všechna, -P nastaví výchozí politiku řetězce (implicitně je vše povoleno), -N vytvoří vlastní řetězec, obvykle sloužící pro podrobnější specifikaci pravidel (u těchto řetězců nelze nastavit výchozí politiku), -X odstraní vlastní řetězec; následuje specifikace pravidla -i <zarizeni> vstupní zařízení, -o <zarizeni> výstupní zařízení, -s <adresa> zdrojová adresa, -d <adresa> cílová adresa, -p <protokol> typ protokolu, -m <modul> rozšíření pravidla (state --state <typ_spojeni> určí typ spojení – NEW nové spojení, ESTABLISHED existující spojení, RELATED nové spojení navazující na již existující komunikaci, INVALID neplatné spojení, kdy pakety nelze identifikovat; time určí čas spojení --timestart <hh:mm>, --timestop <hh:mm>, --monthdays <den_v_mesici>, --weekdays <den_v_tydnu>; iprange --src-range / --dst-range <IP-IP> určí rozsah zdrojových/cílových adres; limit --limit <n>/<s / m / h / d> určí časový údaj, --limit-burst <n> určí počet paketů), --sport <port> zdrojový port, --dport <port> cílový port; a konečně -j <cíl> určí, jak s paketem naložit – pro tabulku „filter“ ACCEPT = přijmout, DROP = zahodit, LOG = logovat pakety, REJECT = oznámit nedostupnost, pro tabulku „nat“ SNAT --to <IP_adresa> = změnit zdrojovou adresu, DNAT --to <IP_adresa> = změnit cílovou adresu, REDIRECT --to-ports <port> = přesměrovat port
# iptables -nvL --line-numbers
(vypíše nastavená pravidla firewallu včetně podrobných informací)
# iptables -P INPUT DROP
(zahodí všechny příchozí pakety)
# iptables -I INPUT -s 147.229.28.4 -j DROP
(zahodí pakety přicházející z dané adresy)
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
(zahodí pakety přicházející na daný port)
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j REJECT
(nastaví odeslání informace o nedostupnosti služby)
# iptables -I OUTPUT -d '!' 147.229.28.4 -j DROP
(povolí jen pakety odcházející na danou adresu)
# iptables -A OUTPUT -o eth0 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
(povolí jen pakety odcházející z daného zařízení do lokální sítě)
# iptables -A OUTPUT -d upc.cz -p tcp --dport 80 -j DROP
(zakáže zobrazení uvedené URL)
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport '!' 80 -j DROP
(povolí přesměrování paketů pouze na port 80)
# iptables -A INPUT -p tcp –dport 50:55 -m iprange --src-range 192.168.0.1-192.168.0.10 -j ACCEPT
(povolí daným adresám rozsah portů 50-55)
# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s --limit-burst 2 -j ACCEPT
(omezí počet požadavků „ping“ na 2 za 1s)
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3250
(presměruje daný port)
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth0 -j DNAT --to 192.168.0.2:8080
(změní cílovou adresu a port služby)
# iptables -A INPUT -j LOG
(loguje všechny pakety, které nevyhovují žádnému z nastavených pravidel do /var/log/messages)
# iptables -D INPUT 5
(zruší pravidlo řetězce „INPUT“ nacházející se ve výčtu na pátém pořadí)
firewall-cmd
(platí od RHEL 7)
spravuje dočasné a trvalé nastavení firewallu, --get-default-zone vypíše výchozí zónu pro připojení a rozhraní, --set-default-zone=<zona> nastaví výchozí zónu pro připojení a rozhraní, --get-active-zones vypíše právě aktivní zóny společně s rozhraními a zdroji používanými v těchto zónách, --get-zones vypíše všechny dostupné zóny, --list-all-zones vypíše podrobné informace o všech zónách, --zone=<zona> určí zónu (pokud není uvedena, použije se výchozí zóna), --list-all vypíše podrobné informace o zóně, --get-services vypíše všechny dostupné služby, --list-services vypíše služby přidané do zóny, --list-ports vypíše porty přidané do zóny, --add-source=<IP_adresa>/<sit/maska> směruje veškerý provoz přicházející z dané IP adresy nebo sítě/masky do zóny, --remove-source=<IP_adresa>/<sit/maska> odebere ze zóny pravidlo směrující veškerý provoz pocházející z dané IP adresy nebo sítě/masky, --add-interface=<rozhrani> směruje veškerý provoz přicházející z daného rozhraní do zóny, --change-interface=<rozhrani> změní rozhraní pro zónu, --add-service=<sluzba> přidá službu do zóny, --remove-service=<sluzba> odebere službu ze zóny, --add-port=<port>/<protokol> přidá port/protokol do zóny, --remove-port=<port>/<protokol> odebere port/protokol ze zóny, --add-rich-rule=<pravidlo> přidá do zóny vlastní pravidlo firewallu, které není pokryto základní firewalld syntaxí, --remove-rich-rule=<pravidlo> odebere ze zóny vlastní pravidlo firewallu, --query-rich-rule=<pravidlo> ověří, zda bylo do zóny přidáno vlastní pravidlo firewallu, --list-rich-rules vypíše všechna vlastní pravidla firewallu pro danou zónu, --permanent provede trvalé nastavení (zapíše změny do /etc/firewalld/), --reload načte trvalé nastavení, --runtime-to-permanent uloží aktuální nastavení z paměti jako trvalé
# firewall-cmd --add-service=http --permanent
(povolí trvalý přístup HTTP klientům pro výchozí zónu)
# firewall-cmd --add-port=2222/tcp --permanent
(otevře TCP port 2222 pro výchozí zónu)
# firewall-cmd --zone=internal --add-source=192.168.0.0/24 --permanent
(směruje veškerý provoz přicházející ze sítě 192.168.0.0/24 do vnitřní zóny)
# firewall-cmd --zone=internal --list-all --permanent
(vypíše podrobné informace o vnitřní zóně)
# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=183.131.80.130 reject' --permanent
(blokuje veškerý provoz z dané IP adresy ve výchozí zóně)
# firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.15 port port=8080 protocol=tcp accept' --permanent
(povolí port 8080 pro danou IP adresu ve výchozí zóně)
# firewall-cmd --permanent --zone=work --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.0/26 forward-port port=80 protocol=tcp to-port=8080'
(přesměruje port 80/TCP na port 8080/TCP pro danou síť v pracovní zóně)
# firewall-cmd --reload
(načtěte změny v nastavení firewallu)
ssh (<uzivatel>@)<hostitel> (<prikaz>) uskuteční šifrované přihlášení k existujícímu účtu na vzdáleném počítači při použití stejného uživatelského jména na obou systémech / při přihlášení pod jiným účtem; na hostiteli lze rovněž spustit místo přihlašovacího shellu daný příkaz, jehož výsledek se vypíše na STDOUT lokálního počítače, -l <uzivatel> přihlásí pod daným uživatelem, -i <soubor> určí soubor s klíči (jinak se použije ~/.ssh/id_rsa), -p <port> použije nestandardní port, -o <volba> použije danou volbu, která přepíše výchozí konfiguraci, -v podrobný výpis
$ ssh 192.168.0.20
$ ssh norton@mx.webs.cz / ssh -l norton mx.webs.cz
$ ssh -o PubkeyAuthentication=no norton@192.168.0.20
$ ssh 192.168.0.20 "uname -a"
$ echo "insert hostname":; while read hostname; do ssh $hostname 'echo "Hostname": $(hostname); echo "Linux version": $(uname -a; cat /etc/redhat-release)'> ${hostname}_version.log && echo "insert hostname":; done
# for x in {a..c}; do echo "=== node${x} ==="; ssh node${x} 'yum install -y device-mapper-multipath; systemctl enable --now multipathd; systemctl status multipathd'; echo; done
$ for server in centos{1..2}.example.com; do ssh $server 'bash -s' < script.sh; done
(spustí lokální skript na vzdálených počítačích)
ssh-keygen vytvoří pár autentizačních klíčů – soukromý a veřejný, který slouží pro bezpečnou identifikaci uživatele během připojení přes ssh, aniž by musel zadat své přístupové jméno a heslo; soukromý klíč se standardně ukládá v ~/.ssh/id_rsa či ~/.ssh/id_dsa, veřejný klíč bývá uložen v ~/.ssh/id_rsa.pub či ~/.ssh/id_dsa.pub a jeho obsah je třeba vložit do ~/.ssh/authorized_keys hostitele; program rovněž vyzve uživatele k zadání „passphrase“ (řetězec libovolných znaků včetně mezer, sloužící k ochraně soukromého klíče před zneužitím cizí osobou), kterou, pokud není prázdná, je třeba se identifikovat na začátku každého spojení, -t <klic> určí typ klíče – „rsa“ nebo „dsa“ (implicitně „rsa“), -f <soubor> určí soubor s klíči (jinak se použije ~/.ssh/id_rsa), -p změní „passphrase“, -v podrobný výpis
ssh-copy-id (<uzivatel>@)<hostitel> kopíruje veřejný klíč uživatele z lokálního počítače do ~/.ssh/authorized_keys hostitele, -i <soubor> určí soubor s klíči (jinak se použije ~/.ssh/id_rsa.pub)
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub dookie@94.112.152.47
ssh-agent (<prikaz>) umožní bezpečné přihlášení na základě autentizačních klíčů, aniž by bylo nutné před každým spojením zadávat „passphrase“ (využití zejména při vzdáleném spouštění příkazů na větším počtu serverů pomocí skriptu); ssh-agent se tedy spustí před začátkem operace, příkazem „ssh-add“ se mu předá soukromý klíč a zadá se pouze jednou „passphrase“
$ ssh-agent sh <-'
$ ssh-add <-'
> <passphrase> <-'
ssh-add (<soubor>) předá dočasně soukromý klíč a passphrase do správy programu „ssh-agent“
scp (<hostitel>: / <uzivatel>@<hostitel>:)<zdroj> (<hostitel>: / <uzivatel>@<hostitel>:)<cil> uskuteční šifrovaný přenos dat mezi vzdálenými počítači při použití stejného uživatelského jména na obou systémech / při přihlášení pod jiným účtem, -p zachová atributy souboru, -r rekurzivně, -i <soubor> určí soubor s klíči (jinak se použije ~/.ssh/id_rsa), -v podrobný výpis, -P <port> použije nestandardní port, -l omezuje rychlost přenosu v kB/s, -C komprese
$ scp -rv 192.168.0.20:/home/kuba/data .
(zkopíruje adresář „data“ ze vzdáleného počítače do pracovního adresáře lokálního počítače)
$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub kuba@192.168.0.20:.ssh/authorized_keys
(zkopíruje soubor „id_rsa.pub“ z lokálního počítače do „.ssh/“ v domovském adresáři na vzdáleném počítači)
$ scp kuba@192.168.0.20:soubor.txt 192.168.0.21:
(zkopíruje „soubor.txt“ z jednoho vzdáleného počítače do druhého, v obou případech z a do vlastního domovského adresáře)
sftp (<uzivatel>@)<hostitel> uskuteční interaktivní šifrovaný přenos dat mezi vzdálenými počítači při použití stejného uživatelského jména na obou systémech / při přihlášení pod jiným účtem, -P <port> použije nestandardní port; využívá se těchto příkazů: ! <prikaz> spustí daný příkaz na lokálním počítači, help nebo ? nápověda, get <soubor> kopíruje vzdálený soubor na lokální počítač, mget <soub*> kopíruje více vzdálených souborů s využitím zástupných znaků, put <soubor> kopíruje lokální soubor na vzdálený počítač, mput <soub*> kopíruje více lokálních souborů s využitím zástupných znaků, bye/quit/exit ukončí program
telnet <hostitel> (<port>) uskuteční nešifrované přihlášení k existujícímu účtu na vzdáleném počítači či zjistí dostupnost daného portu; bez argumentu pracuje interaktivně
$ telnet 192.168.0.20 80
ftp <hostitel> uskuteční interaktivní nešifrovaný přenos dat mezi vzdálenými počítači; využívá se těchto příkazů: ! <prikaz> spustí daný příkaz na lokálním počítači, help nebo ? nápověda, get <soubor> kopíruje vzdálený soubor na lokální počítač, mget <soub*> kopíruje více vzdálených souborů s využitím zástupných znaků, put <soubor> kopíruje lokální soubor na vzdálený počítač, mput <soub*> kopíruje více lokálních souborů s využitím zástupných znaků, bye/quit/exit ukončí program
lynx <URL> zobrazí obsah URL, q ukončí program
$ lynx centos.org
wget <URL> stáhne obsah URL do pracovního adresáře, -c pokračuje ve stahování částečně staženého souboru po přerušení přenosu, -r rekurzivní stahování, -t <n> určí počet pokusů o stažení
curl <URL> kopíruje data z nebo na daný URL, -o <soubor> určí cílový soubor (jinak STDOUT), -F <polozka>=<obsah> specifikuje odchozí data („@“ značí zdrojový soubor), -v podrobný výpis
# curl -o /etc/yum.repos.d/data.repo set.cz/data.repo
mail zobrazí obsah schránky přihlášeného uživatele (/var/spool/mail/<uzivatel>), -f zobrazí obsah schránky udržující již přečtené zprávy (/home/<uzivatel>/mbox); příkazy pro práci se schránkou: p/p(n) zobrazí obsah nejstarší/dané zprávy, r odpoví na zprávu, d/d(m-n)/d* smaže dané/všechny zprávy, q ukončí program
mail <adresa> odešle zprávu na danou adresu, -s <predmet> předmět, -c <adresa> kopie (CC), -b <adresa> skrytá kopie (BCC)
$ mail root / tom@atlas.cz < nabidka.txt
$ cat soubor | mail -s "navrh" kuba -c root
$ echo "ahoj Kubo" | mail -s "pozdrav" kuba
zprávu lze rovněž poslat tímto způsobem:
$ mail <adresa> <-'
Subject: <predmet> <-'
<text> <-'
.<-' nebo Ctrl+d
Cc: <adresa> <-'
wall <zprava> odešle zprávu na všechny otevřené terminály počítače přihlášeným uživatelům, kteří mají nastaveno mesg na „yes“
write <uzivatel> (<terminal>) odešle zprávu danému uživateli na stejném počítači; pokud je uživatel přihlášen na více terminálech současně, lze terminál specifikovat, jinak program zvolí terminál, na kterém uživatel prováděl aktivitu naposledy
$ write dookie <-'
<text>
Ctrl+d
$ echo "Ahoj" | write dookie
talk <uzivatel> / <uzivatel>@<hostitel> (<terminal>) uskuteční vzájemnou komunikaci mezi dvěma uživateli současně (v případě shodného uživatelského jména i mezi různými počítači), okno je rozděleno na příchozí a odchozí text; pokud je uživatel přihlášen na více terminálech současně, lze terminál specifikovat, jinak program zvolí terminál, na kterém uživatel prováděl aktivitu naposledy
$ talk tom@domain.com <-'
<text> <-'
Ctrl+c
mesg (<y/n>) vypíše či nastaví dostupnost terminálu přihlášeného uživatele pro příjem zpráv programu „wall“, „talk“ nebo „write“ („y“ = ano, „n“ = ne)
who -w zjistí dostupnost přihlášených uživatelů pro příjem zpráv programu „wall“, „talk“ nebo „write“ („+“ = ano, „-“ = ne)

Nástroje pro stránku